Doel privacyverklaring

Het is voor Vitae Bewindvoeringen alleen mogelijk bedrijfsactiviteiten uit te voeren wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt. Uw privacy is voor ons van groot belang. Graag laten wij u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens;

  • Alleen zullen gebruiken om onze bewindvoeringstaken en/of financiële beheer werkzaamheden uit te voeren;
  • Niet verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring;
  • Zorgvuldig zullen beveiligen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen en/ of onze bewindvoeringswerkzaamheden of budgetbeheerwerkzaamheden hierom vragen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten goed te kunnen uitvoeren. Door het invullen van het contactformulier en de aanwezige formulieren aanvaardt u onverkort en onverwijld de privacyrichtlijnen van Vitae Bewindvoeringen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten zolang als naar de aard van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling ervan. In enkele gevallen vragen wij naar uw persoonlijke gegevens, indien die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u verstrekt en hanteren hiervoor protocollen en registers die Vitae Bewindvoeringen hiervoor geschreven heeft.

Derden

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wel maakt Vitae Bewindvoeringen van externe marktpartijen gebruik die beveiligde opslagfaciliteiten aanbieden. Met deze partijen zijn SLA en DBA en verwerkingsovereenkomsten getroffen om uw privacy conform de richtlijnen AVG te beschermen.

Beveiliging

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde – en zelfs geincripteerde beveiligde verbindingen om gegevens over het internet te verzenden.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

Wanneer wij uw gegevens verwerken, dan heeft u recht op inzage in die gegevens. Wanneer u twijfelt of de gegevens juist, volledig of ter zake dienend zijn dan kunt u deze schriftelijk onder vermelding van de reden opvragen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (alsnog of nog niet) kunnen worden uitgevoerd.

Web bezoek

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Wij houden niet bij wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Wel monitoren wij het aantal bezoeken op onze website  voor cliënten en passen desnoods aan de hand van de kwantiteit van uw paginabezoeken eventuele kwalitatieve vermeldingen op onze pagina’s aan.

Cliënt Login

De IP adressen van het inlogportal (cliënt login) worden wel in ons primair systeem Onview gedurende 7 dagen opgeslagen. Dit heeft alleen tot doel om na te gaan welke cliënt wanneer inlogt omzodoende inzicht te verkrijgen of en wanneer de client inlogt. Mocht sprake zijn wisselende IP adressen bij de inloggevens van client, zullen wij cliënten hiernaar bevragen. Deze data zal automatisch en uiterlijk 7 dagen na registratie uit het zicht verdwijnen. Deze gegevens worden ook niet separaat opgeslagen.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat. In een cookie zit informatie opgeslagen. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben geen of slechts geringe gevolgen voor de privacy van de bezoeker van de website. Deze cookies zullen door ons niet apart worden opgeslagen of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Google analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Google Analytics wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarmee wordt de website binnen Google gewaardeerd.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.  Ook Google wordt verondersteld aan de richtlijn AVG te voldoen. Vitae Bewindvoeringen zal in ieder geval geen (persoons)gegevens met deze informatiedienst delen.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of emailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze diensten of website ontzeggen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Indien een wettelijk voorschrift dat verplicht, zullen wij gegevens ter beschikking stellen aan de autoriteiten persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar fg@vitaebewindvoeringen.nl.  U krijgt binnen 2 werkdagen antwoord op uw verzoek.  Vitae Bewindvoeringen behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring onverwijld en naar voortschrijdend inzicht aan te passen, naar gelang de richtlijnen en voorschriften die de Privacy Verordening met zich meebrengen.

Disclaimer

Algemeen

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven. Vitae Bewindvoeringen heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De inhoud van onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Uw bezoek aan onze website is voor uw eigen rekening en risico. Vitae Bewindvoeringen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan deze website.

Auteursrechten

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van Vitae Bewindvoeringen  en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Vitae Bewindvoeringen. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitae Bewindvoeringen.

Wijzigingen

Vitae Bewindvoeringen  behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen.

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Ethische code

Dienstbaarheid

Het handelen van een bewindvoerder is altijd en volledig gericht op het belang van de onder bewind gestelde en op het systeem waarvan hij/zij deel uitmaakt.

Functionaliteit

Het handelen van een bewindvoerder heeft een herkenbaar verband met de wettelijk omschreven uitvoeringstaken van de bewindvoerder.

Onafhankelijkheid

Het handelen van een bewindvoerder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Openheid

Het handelen van een bewindvoerder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en zowel de controlerende organen als de onder bewind gestelde volledig inzicht hebben in het handelen van de bewindvoerder en zijn beweegredenen daarbij.

Betrouwbaarheid

Op een bewindvoerder moet men kunnen rekenen. Hij houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

Zorgvuldigheid

Het handelen van een bewindvoerder is zodanig dat iedereen op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

Vakbekwaamheid

Het handelen van de bewindvoerder wordt gekenmerkt door deskundigheid op zijn vakgebied. De bewindvoerder houdt deze deskundigheid op peil en ontwikkelt deze verder. Uiteindelijk voldoet hij aan het binnen de beroepsvereniging gestelde en gehanteerde competentieprofiel.

Wilt u van onze diensten gebruik maken ?

Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder

We bellen u graag terug

Uw gegevens zijn bij ons in goede handen. Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen z.s.m. contact met u op

Vitae Documenten

Open en/of download hier het document naar keuze

Formulier Klachtenregeling
Bestand type : PDF
Folder Vitae Bewindvoeringen
Bestand type : PDF
Gedragscode
Bestand type : PDF
Aanmeldingsformulier
Bestand type : PDF

Vitae Bewindvoeringen gaat zeer zorgvuldig om met uw privacy en uw online gegevens. We willen u er dan ook graag op attenderen dat deze website gebruik maakt van cookies. Meer over ons cookie-beleid kunt u vinden in de privacy verklaring