Algemeen

Benoembaarheid bewindvoerder

In principe kan iedereen die 18 jaar of ouder is benoemd worden tot bewindvoerder. Wel is het zo dat de wet eisen stelt aan personen die niet tot bewindvoerder benoemd kunnen worden. Deze voorwaarden staan in Art.1:435 lid 6 BW

Professionele bewindvoerder

Professionele bewindvoerders (vanaf 3 dossiers) dienen zich te houden aan nog strengere regelgeving met betrekking tot benoeming. Het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren en aanbevelingen meerjarigenbewind en de aanbevelingen meerderjarigenbewind vastgesteld door het LOVCK, schrijven voor wie en onder welke condities je professioneel bewindvoerder kan worden. Uiteraard beslist de rechter of aan de voorwaarden wordt voldaan en of je benoembaar bent in deze.

 • Art 2. besluit kwaliteitseisen 2014 /46 e.v
 • Art 1:435 lid 6, 7 en 8 BW
 • Aanbevelingen meerderjarigenbewind LOVCK  onderdeel A2

Aanvragen bewindvoerder
Verschillende personen kunnen bewindvoering aanvragen namelijk;

 • de persoon die onder bewind wil, de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel,
  de familie tot in de vierde graad,de voogd, curator of mentor,
 • de officier van justitie als geen van de hier boven genoemde personen dit verzoek wil of kan indienen. hulpverleners kunnen geen verzoek tot bewindvoering voor een cliënt indienen, ze kunnen de officier van justitie vragen om een verzoekschrift in te dienen.

  – Art. 1:432 lid 1 BW

Ja, er is een controle op de bewindvoerder;

Boedelbeschrijving
Enkele weken na de officiële benoeming tot bewindvoerder, moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. In de boedelbeschrijving staat een opgave van de bankrekeningnummers en saldi, effectenrekening, onroerende zaken en ander vermogen van de persoon die onder bewind is gesteld op het moment dat het bewind is uitgesproken.

Rekening & verantwoording
Tevens moet de bewindvoerder ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar de kantonrechter sturen met een recent overzicht van de schulden en de stand van de bankrekeningen. Dit noemt men een rekening & verantwoording. Mocht de kantonrechter twijfels of onduidelijkheden hebben bij de overzichten, dan zal de bewindvoerder dit moeten uitleggen.

Accountantscontrole
Ook wordt er door een onafhankelijke accountant jaarlijks steekproefsgewijs controles uitgevoerd. De accountant zal haar bevindingen uitwerken in een rapport, wat vervolgens weer voorgelegd dient te worden aan de Rechtbank. 
Deze taken staan onder andere uitvoerig beschreven in de richtlijnen van het LOVCK. 

Rechtbank
Team Toezicht van de Rechtbank is ontstaan door het samenvoegen van de onderdelen bewindsbureau en insolventies. Team toezicht toets minimaal jaarlijks of de bewindvoerder voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden aan het bewindvoerderschap. Team toezicht toetst, bevraagd en controleert de werkzaamheden van de bewindvoerder in de dagelijkse praktijk.

De wet geeft aan wie tot bewindvoerder benoemd kan worden. Als bijvoorbeeld een bewindvoerder niet snapt wat zijn taak is, kan de rechter weigeren om deze persoon aan te wijzen als bewindvoerder. Ook kan een familie lid geweigerd worden als bewindvoerder. Dit als er bijvoorbeeld sprake is van ernstige familieruzie. De rechter beoordeeld dit in iedere afzonderlijke situatie apart.

Ten aanzien van professionele bewindvoerders (vanaf 3 dossiers) geldt Het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren. Dit besluit geeft aanzet tot verdere aanscherping van eisen waaraan professioneel bewindvoerders dienen te voldoen. Permanente opleiding maakt hiervan onderdeel uit.

Wat is een akkoordverklaring?
De akkoordverklaring is een formulier waarop een familielid van de persoon die onder bewind wil, aangeeft dat hij/zij op de hoogte is van de aanvraag voor bewindvoering. Op het formulier staat ook bij welke bewindvoerder dit zal zijn. Dit is een standaard procedure waar altijd om gevraagd wordt bij het indienen van een verzoek tot onderbewindstelling. 

Waarom is er een akkoordverklaring nodig?
De akkoordverklaring kan gezien worden als een bescherming voor de persoon die onder bewind wil. De kantonrechter die het beschermingsbewind zal uitspreken, wil van tenminste één familielid van de naaste familie (ouders, broer, zus, partner of meerderjarige kinderen) weten of zij akkoord gaan met de aanvraag. Door deze verklaring af te geven, kan er niet ‘zomaar’ iemand onder bewind geplaatst worden. Hierdoor is er altijd tenminste één familielid op de hoogte van de aanvraag en van de beoogde bewindvoerder. 

Kan dit familielid verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schulden of andere financiële zaken?
Nee, door het invullen en ondertekenen van de akkoordverklaring kan het familielid niet aansprakelijk gesteld worden voor schulden of andere financiële zaken van de persoon die onder bewind wil. Het ondertekenen van deze verklaring heeft geen enkel gevolg voor het familielid. De akkoordverklaring zal samen met de aanvraag voor bewind bij de kantonrechter ingediend worden en vervolgens in het dossier van de aanvrager bij de rechtbank opgenomen worden. De akkoordverklaring kan nergens anders voor gebruikt worden. Eventuele schuldeisers en overige instanties komen niet te weten wie de akkoordverklaring heeft ingevuld. 

Het invullen van de akkoordverklaring
De akkoordverklaring begint met het kopje ‘Ondergetekende’. Dit is het familielid dat aangeeft op de hoogte te zijn van de aanvraag voor bewindvoering. Hier wordt alleen om basisgegevens gevraagd die noodzakelijk zijn voor de kantonrechter om te bepalen dat de ondergetekende een familielid is. 

Hierna komt ‘is het er mee eens dat ten behoeve van (..)’ Hier staan de gegevens van de persoon die onder bewind wil en om welke maatregel het gaat. Bij Vitae Bewindvoeringen zal dit altijd onderbewindstelling zijn. Vervolgens staat de naam van de beoogde bewindvoerder ingevuld. 

Onderaan het formulier wordt er een handtekening gevraagd van de ‘ondergetekende’. Door het invullen van dit formulier en het zetten van de handtekening verklaart het familielid dat hij/zij het eens is met de aanvraag voor bewindvoering en de beoogde bewindvoerder.

Wat is een akkoordverklaring?
De akkoordverklaring is een formulier waarop een familielid van de persoon die onder bewind wil, aangeeft dat hij/zij op de hoogte is van de aanvraag voor bewindvoering. Op het formulier staat ook bij welke bewindvoerder dit zal zijn. Dit is een standaard procedure waar altijd om gevraagd wordt bij het indienen van een verzoek tot onderbewindstelling. 

Waarom is er een akkoordverklaring nodig?
De akkoordverklaring kan gezien worden als een bescherming voor de persoon die onder bewind wil. De kantonrechter die het beschermingsbewind zal uitspreken, wil van tenminste één familielid van de naaste familie (ouders, broer, zus, partner of meerderjarige kinderen) weten of zij akkoord gaan met de aanvraag. Door deze verklaring af te geven, kan er niet ‘zomaar’ iemand onder bewind geplaatst worden. Hierdoor is er altijd tenminste één familielid op de hoogte van de aanvraag en van de beoogde bewindvoerder. 

Kan dit familielid verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schulden of andere financiële zaken?
Nee, door het invullen en ondertekenen van de akkoordverklaring kan het familielid niet aansprakelijk gesteld worden voor schulden of andere financiële zaken van de persoon die onder bewind wil. Het ondertekenen van deze verklaring heeft geen enkel gevolg voor het familielid. De akkoordverklaring zal samen met de aanvraag voor bewind bij de kantonrechter ingediend worden en vervolgens in het dossier van de aanvrager bij de rechtbank opgenomen worden. De akkoordverklaring kan nergens anders voor gebruikt worden. Eventuele schuldeisers en overige instanties komen niet te weten wie de akkoordverklaring heeft ingevuld. 

Het invullen van de akkoordverklaring
De akkoordverklaring begint met het kopje ‘Ondergetekende’. Dit is het familielid dat aangeeft op de hoogte te zijn van de aanvraag voor bewindvoering. Hier wordt alleen om basisgegevens gevraagd die noodzakelijk zijn voor de kantonrechter om te bepalen dat de ondergetekende een familielid is. 

Hierna komt ‘is het er mee eens dat ten behoeve van (..)’ Hier staan de gegevens van de persoon die onder bewind wil en om welke maatregel het gaat. Bij Vitae Bewindvoeringen zal dit altijd onderbewindstelling zijn. Vervolgens staat de naam van de beoogde bewindvoerder ingevuld. 

Onderaan het formulier wordt er een handtekening gevraagd van de ‘ondergetekende’. Door het invullen van dit formulier en het zetten van de handtekening verklaart het familielid dat hij/zij het eens is met de aanvraag voor bewindvoering en de beoogde bewindvoerder.

Vragen over onze procedures

Intakeprocedure
Nadat u zich heeft aangemeld en er een afspraak is ingepland, stuurt Vitae Bewindvoeringen u direct het intakeformulier toe. Wij vragen u dit zo volledig mogelijk in te vullen en klaar te leggen, zodat dit tijdens het intakegesprek besproken kan worden. Heeft u moeite met het invullen van het intakeformulier of begrijpt u iets niet, neem dan contact op met Vitae Bewindvoeringen. Dit kan via de “contactpagina” of via “de bel me terug” knop op de website.  

In principe zal er tijdens het intakegesprek aan u kenbaar gemaakt worden of Vitae Bewindvoeringen uw bewindvoerder kan en wil worden. Mocht dit om een bepaalde reden niet mogelijk zijn, zal u binnen 5 werkdagen te horen krijgen of Vitae Bewindvoeringen uw bewindvoerder wil zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u nog enige twijfel heeft. Indien dit het geval is zal Vitae Bewindvoeringen dit respecteren en wachten op uw bericht.

Online inloggen  of gegevens per post
Vitae Bewindvoeringen werkt met het programma OnView. Dit is een overzichtelijk programma waar u op ieder gewenst moment kunt inloggen met uw persoonlijke inloggegevens om uw financiën te bekijken. Zo kunt u direct zien wat u heeft ontvangen aan inkomen, wat er is betaald en wat er eventueel afgelost wordt maar u kunt hier ook uw budgetplan bekijken. Op verzoek kan Vitae Bewindvoeringen een overzicht van het budgetplan en een recent schuldenoverzicht per post aan u toesturen.

Bellen of mailen
U kunt telefonisch contact opnemen met ons via nummer: 077-3333066 , of een bericht achterlaten via onze contactpagina. Er zal uiterlijk binnen 1 werkdag bekeken worden wat financieel mogelijk is. U wordt hierover telefonisch, schriftelijk of per mail geinformeerd. 

Wat te doen met post
Vitae Bewindvoeringen zal geen postblokkade instellen bij beschermingsbewind. Wel worden alle instanties (welke van toepassing zijn op het bewind) schriftelijk verzocht om het postadres te wijzigen en de gegevens aan Vitae Bewindvoeringen te zenden. Indien u toch (financiële) post ontvangt verzoeken wij u dit een maal per week door te sturen aan Vitae Bewindvoeringen. De betreffende instantie zal dan nogmaals worden geïnformeerd.

Leefgeld
Vitae Bewindvoeringen kan pas leefgeld uitbetalen als uw inkomen op de beheerrekening van Vitae Bewindvoeringen gestort is. U ontvangt iedere maandag uw leefgeld. Indien u dit op een andere dag wenst te ontvangen kan dit natuurlijk ook. Samen spreken we af wanneer en hoeveel geld u kunt ontvangen.  Extra geld zal (indien mogelijk) en in overleg worden uitbetaald.

Sparen
Vitae Bewindvoeringen kan voor u sparen. Of sparen mogelijk is uiteraard afhankelijk van uw inkomen en uitgaven. Ook is het afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van schulden en / of betalingsregelingen. Indien mogelijk zal Vitae Bewindvoeringen een spaarrekening op uw naam voor u openen.

Aangifte IB
Vitae Bewindvoeringen verzorgt ieder jaar uw aangifte inkomstenbelasting.

Vitae bewindvoeringen mag veel maar;

 • kan geen identiteitskaart of paspoort voor u aanvragen.
 • kan u niet inschrijven in de basisadministratie van de gemeente.
 • kan geen medische gegevens aanleveren.
 • kan geen woonruimte of betaald werk voor u zoeken.
 • kan u niet aanmelden bij het UWV.
 • kan u niet uitschrijven bij het zorgkantoor.  

Wilt u van onze diensten gebruik maken ?

Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder

We bellen u graag terug

Uw gegevens zijn bij ons in goede handen. Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen z.s.m. contact met u op

Vitae Documenten

Open en/of download hier het document naar keuze

Formulier Klachtenregeling
Bestand type : PDF
Folder Vitae Bewindvoeringen
Bestand type : PDF
Gedragscode
Bestand type : PDF
Aanmeldingsformulier
Bestand type : PDF

Vitae Bewindvoeringen gaat zeer zorgvuldig om met uw privacy en uw online gegevens. We willen u er dan ook graag op attenderen dat deze website gebruik maakt van cookies. Meer over ons cookie-beleid kunt u vinden in de privacy verklaring